جزئیات مواد آنتی میکروبیال

عرضه کننده تکنولوژی نوین آنتی باکتریال و آنتی میکروبیال در حوزه پلیمر، رنگ و رزین و شوینده‌های متنوع