جزئیات محلول جدا کننده قالب

تولید کننده محلول جداکننده قطعه از قالب، قالب از مدل و جلوگیری از چسبندگی دو قطعه